- PANKISI, GEORGIA -
Nikon F3 / Kodak Vision

Back to Top